ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

ผู้บริหาร

นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม


รศ.ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง
ประธานกรรมการ

นายสุทธิพล ขวัญเมือง
รองประธานกรรมการ

พระครูอุดมรัตนวัฒน์
กรรมการ

ร.ต.ต.เนติรัตน์ รุ่งเรือง
กรรมการ

นายบุญเสริม ปานเพชร
กรรมการ

นายสมเดช สมตัว
กรรมการ

นางบุญศรี เสาวรส
กรรมการ

นางจันทร์เพ็ญ เนตรสังข์
กรรมการ

นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท
กรรมการและเลขานุการ