ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

ผู้บริหาร

นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

ประวัติโรงเรียน

ผู้เข้าชม 287

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม  ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.๒๔๗๐  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑  ตำบลนางบวช  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๒๑๒๐  โทรศัพท์  ๐๓๕ – ๔๐๘๒๒๒  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล ๑ – อนุบาล ๒)  และระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖)  มีพื้นที่  ๕  ไร่  ๒๘  ตารางวา  มีอาคารเรียน  ๒  หลัง  ห้องเรียน  ๗  ห้อง  ห้องเรียนพิเศษ  ๔  ห้อง  รวมทั้งสิ้น  ๑๑  ห้องเรียน  มีผู้บริหาร  ๑  คน  ข้าราชการ  ๔  คน  ชาย  ๑  คน  หญิง  ๓  คน  มีครูอัตราจ้างดูแลเด็กพิเศษ  ๑  คน  มีครูอัตราจ้าง ๒  คน  มีนักการภารโรง  ๑  คน  รวมบุคลากรในโรงเรียน  ๙  คน  รับผิดชอบเด็กในเขตบริการ  ๓  หมู่  คือ  หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๓, และหมู่ที่ ๙  ตำบลนางบวช  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี